Zarówno PIT 37 jak i PIT 11 służą podatnikom osiągającym przychody w ramach umowy o pracę. Dlatego te dwie deklaracje bywają mylone przez podatników i zdarza się, że nie do końca wiedzą jak je wykorzystać. W szczególności dotyczy to osób, które na co dzień nie zajmują się sprawami rachunkowymi czy podatkowymi.

PIT 11 jako deklaracja źródłowa

PIT 11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ten rodzaj deklaracji składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz w przypadku nie płatników:  rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Deklarację będą więc przygotowywać na przykład pracodawcy. Następnie druk otrzymują urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika oraz podatnik (np. pracownik). PIT 11 jest źródłem informacji dla podatników do przygotowania własnej (w rozumieniu indywidualnej) deklaracji podatkowej PIT.

Terminy dla PIT 11 i PIT 37

Podatnik powinien otrzymać swój dokument PIT 11 do końca miesiąca lutego następującego po danym roku podatkowym. Natomiast czas na przygotowanie własnego indywidualnego PIT 37 jest dłuższy. i został wyznaczony przez ustawodawcę od dnia 15 miesiąca lutego do dnia 30 miesiąca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym miejscu zwrócić uwagę należy na dodatkowe zasady wskazane w ustawie Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z nią jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

PIT 37 – formularz podatkowy dla wielu podmiotów

Na koniec wyjaśniając czym jest PIT 37 wskazać należy, że to właśnie PIT 37 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, którą składają podatnicy w roku podatkowym. Z założenia dotyczy ono tych podatników, którzy:

„Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

  • uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów),
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
  • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,
  • nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego”

W tym w ramach PIT 37 będą rozliczać się na przykład osoby pracujące w ramach umów o pracę (stosunku pracy), umów zlecenia, kontaktów menadżerskich oraz tym podobnych – po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków.